(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

10 εντολές συντήρησης του ακινητοποιημένου οχήματος.