(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Ανακύκλωση αυτοκινήτων - Διαδικαστικά