(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Ανεπίδεκτο αλυσίδων; Να οι λύσεις…