(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Αυτονομία 1500+ χλμ!