(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Ελεύθερη η μετατροπή αυτοκινήτων με πετρέλαιο σε φυσικό αέριο