(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

ΙΧ για έλεγχο ΚΤΕO