(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Μετατροπή σε Φυσικό Αέριο και ΚΤΕΟ