(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Μέτρηση κατανάλωσης καυσίμου.