(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Πράσινα άλογα - Πράσινοι φόροι;