(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Το σύστημα αποφυγής σύγκρουσης της Opel - Video!