(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Τι είναι ο Φιλικός Διακανονισμός;