(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Όροι Συνεργασίας

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Η ατομική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο CarRepair που εδρεύει στη Ν. Ερυθραία, οδός Φωκαίας, αρ. 38 (εφεξής: ο“Πάροχος”) είναι αποκλειστικά νόμιμος δικαιούχος της διαδικτυακής διεύθυνσης (domainname) υπό στοιχεία “trakara.gr”, μέσω της οποίας λειτουργεί η ηλεκτρονική σελίδα της (website) στο διαδίκτυο, η οποία παρέχει τη δυνατότητα πληροφόρησης στους χρήστες και τα μέλη της για υπηρεσίες και προϊόντα που εκτίθενται προς πώληση μέσω αυτής.

Ο Πάροχος στο πλαίσιο της εμπορικής του δραστηριότητας, συμφωνεί με τον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής ο “Aποδέκτης”) να συμπεριλάβει στην εν λόγω ηλεκτρονική σελίδα τις πληροφορίες που του παρέχει ο Αποδέκτης για την επιχείρησή του, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα εμπορίας του, υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

 1. Ο Αποδέκτης συναινεί και εγκρίνει την προβολή στην εμφανιζόμενη από τον διαδικτυακό τόπο www.trakara.gr ιστοσελίδα του Παρόχου του συνόλου ή μέρους των υπηρεσιών και προϊόντων της εμπορίας του. Παράλληλα θα προβάλλονται σε ειδική ιστοσελίδα του προαναφερθέντος διαδικτυακού τόπου, η διεύθυνση και το σταθερό τηλέφωνο, ώρες λειτουργίας, φωτογραφία και όνομα εκπροσώπου του, με τον οποίο θα μπορεί να έλθει ο χρήστης ή το μέλος της ιστοσελίδας σε επαφή, φωτογραφίες της επιχείρησης, εργασιών του, βίντεο και αρχεία προσφορών, περιγραφή για τις υπηρεσίες που παρέχει προς ενημέρωση των καταναλωτών. Η άρνηση προβολής αυτών των πληροφοριών ή η δήλωση λανθασμένων πληροφοριών, θα σημαίνει άμεση αναστολή της παροχής της υπηρεσίας.
   
 2. Η παρεχόμενη από τον Πάροχο υπηρεσία συνίσταται στην απλή αναμετάδοση των πληροφοριών που θα εισάγει στην ιστοσελίδα trakara.grο Αποδέκτης, χωρίς επιλογή ή τροποποίησή τους από τον Πάροχο σύμφωνα με τους παρόντες όρους.  
   
 3. Συμφωνείται ότι ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ορθότητας της πληροφορίας που παρέχεται από τον Αποδέκτη, με σκοπό την σωστή πληροφόρηση των μελών και χρηστών του Παρόχου  και την αποφυγή λαθών που ενδέχεται να παραπλανήσουν τον καταναλωτή υπό την έννοια του επηρεασμού της οικονομικής συμπεριφοράς του. Για τον σκοπό αυτό, ο Πάροχος  δύναται να ενημερώνει τον Αποδέκτη μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων για διορθώσεις ή προσθήκες επί της παρεχόμενης από αυτόν πληροφορίας με ταυτόχρονη απόκρυψη, προσωρινή ή οριστική, των προϊόντων του Αποδέκτη, έως την διόρθωση ή προσθήκη των απαιτούμενων πληροφοριών.
   
 4. Ο Αποδέκτης διατηρεί το δικαίωμα να υποδείξει πιθανά λάθη ή ελλείψεις στην προβολή της επιχείρησης ή των προϊόντων και υπηρεσιών του. Ο Πάροχος μετά την καταχώρηση του αιτήματος διόρθωσης κι αφού προβεί σε έλεγχο της ορθότητας της ειδοποίησης, θα πραγματοποιεί τις αιτούμενες διορθώσεις εντός 3 εργάσιμων ημερών με ταυτόχρονη ενημέρωση του Αποδέκτη για την ολοκλήρωση αυτών. Εφόσον το αίτημα διόρθωσης του Αποδέκτη κριθεί ότι δεν συνάδει με τις διαδικασίες του Παρόχου, το αίτημα θα απορρίπτεται και ο Αποδέκτης θα λαμβάνει ενημέρωση εντός 3 εργάσιμων ημερών για τους λόγους απόρριψής του.
   
 5. Ο Πάροχος θέτει στη διάθεση του Αποδέκτη ηλεκτρονικό σύστημα ενημέρωσης πληροφοριών για την περίπτωση καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβολής:
   α)         Βασικών στοιχείων του Αποδέκτη, ιδίως της διεύθυνσής του, τηλεφωνικού αριθμού επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.
   β)         Στοιχείων που δύνανται να επηρεάσουν την οικονομική συμπεριφορά του καταναλωτή, ιδίως σχετικά με τις μεθόδους πληρωμής του Αποδέκτη, το ύψος εξόδων αποστολής προϊόντων, τη δυνατότητα εξόφλησης του Αποδέκτη με δόσεις, καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρέωση δύναται να επηρεάσει την τελική τιμή του προϊόντος ή της υπηρεσίας, ο Αποδέκτης υποχρεούται οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τον Πάροχο, παρέχοντάς του ταυτόχρονα τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου ο Πάροχος να προχωρήσει στις απαραίτητες αλλαγές. Προς αποφυγή παραπλάνησης του καταναλωτικού κοινού, ο Αποδέκτης οφείλει να ειδοποιήσει τον Πάροχο, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω αλλαγές, το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) ημερών από τότε που περιήλθαν σε γνώση του τα νέα στοιχεία, τα οποία οφείλει να διορθώσει κατά τα ανωτέρω.
   
 6. Ο Αποδέκτης αποδέχεται να λαμβάνει από άλλες επιχειρήσεις (Μέλη της ιστοσελίδας trakara.gr) με την μορφή e-mail, ή αρχείων word,  excel. PDF, προσφορών συνεργασίας, τιμοκαταλόγων, εκπτωτικών προσφορών, ενημερώσεων νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, προτάσεων, για συνεργασία ή ενημέρωση.
   
 7. Η μη αποδοχή της ελεύθερης αποστολής ενημερώσεων μέσω των Μελών του ιστότοπου  trakara.gr  αλλά και της διαχείρισης αυτής ,που αφορούν το Α.5.3 καταρρίπτει  την ιδέα και τον σκοπό της λειτουργίας της ιστοσελίδας και σημαίνει αυτόματα διακοπή της παροχής υπηρεσιών από το Πάροχο, χωρίς την υποχρέωση από τον Πάροχο οποιασδήποτε αποζημίωσης προς τον Αποδέκτη
   
 8. Η παρεχόμενη υπηρεσία από τον Πάροχο, όπως αυτή εξειδικεύεται στους παρόντες Όρους, συμφωνείται διάρκειας ενός έτους σε αντάλλαγμα της οποίας ο Αποδέκτης υποχρεούται στην καταβολή αμοιβής που προσδιορίζεται για την ανωτέρω περίοδο στο ποσό που εμφαίνεται στην ηλεκτρονική σελίδα trakara.gr και στην ενότητα Tιμοκατάλογοι, ανάλογα με το πακέτο που έχει επιλέξει. Η ως άνω αμοιβή δύναται να αναπροσαρμόζεται σε κάθε ανανέωση της σύμβασης, μονομερώς από τον Πάροχο, με παράλληλη τροποποίηση της ηλεκτρονικής σελίδας και ηλεκτρονική αποστολή αιτήματος αποδοχής προς τον αποδέκτη. Η μη αποδοχή της αναπροσαρμογής σημαίνει αυτόματα διακοπή της παροχής υπηρεσιών από το Πάροχο.
   
 9. Ο Αποδέκτης διατηρεί, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, το δικαίωμα να ανακαλέσει τη χορηγούμενη με το παρόν συναίνεσή του δια της υποβολής εγγράφου περί τούτου αιτήματος, από τη λήψη του οποίου ο Πάροχος θα παύει την παρεχόμενη προς αυτόν υπηρεσία.
   
 10. Ο Αποδέκτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι κατά τη διάρκεια παροχής προς αυτόν της προαναφερόμενης υπηρεσίας υποχρεούται να απέχει:
  • Από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη πρόσφορη να οδηγήσει σε παραπλάνηση του καταναλωτή, όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των προϊόντων και υπηρεσιών που προβάλλει, τη διαθεσιμότητα και την προσφερόμενη τιμή πώλησης αυτών. Ενδεικτικά, απαγορεύεται η εκ μέρους του Αποδέκτη αποστολή στον Πάροχο για προβολή μέσω της ιστοσελίδας της, πληροφοριών για προϊόντα ελαττωματικά, με άγνωστη διαθεσιμότητα, εξαντλημένα ή/και απαρχαιωμένα.
  • Από την παροχή πληροφοριών που να μπορούν να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.
  • Από την εφαρμογή πρακτικών ικανών να προκαλέσουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στην εμπορική δραστηριότητα των υπολοίπων χρηστών της παρεχόμενης υπηρεσίας από τον Πάροχο.
  • Από τη διενέργεια πράξεων ικανών να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στο δίκτυο (π.χ. μαζική αποστολή μηνυμάτων, spammingκλπ), καθώς και από τη συλλογή και συγκέντρωση προσωπικών δεδομένων που αφορούν τους χρήστες – μέλη του Παρόχου.
  • Από οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη αντίθετη στις διατάξεις του νόμου για την  προστασία του καταναλωτή και τον ηλεκτρονικό εμπόριο.
    
 11.  Σε περίπτωση που γίνει γνωστή στον Πάροχο η παραβίαση οποιουδήποτε εκ των ανωτέρω όρων, ρητώς συμφωνείται ότι αυτός δικαιούται να διακόψει ΑΜΕΣΑ την παρεχόμενη προς τον Αποδέκτη υπηρεσία με έγγραφη ειδοποίηση του προς αυτόν, γνωστοποιούμενη με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, προσωρινά με ελάχιστη διάρκεια διακοπής το διάστημα των 24 ωρών έως την πλήρη συμμόρφωση του προς τους όρους του παρόντος, με την επιφύλαξη της οριστικής και αζημίως για τον Πάροχο διαγραφής του από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της ανωτέρω ιστοσελίδας της επιχειρήσεων, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του προς τους όρους του παρόντος ή/και κατ’ επανάληψη παραβίασης τους.
   
 12. Σε περίπτωση οριστικής ή/και προσωρινής διαγραφής του Αποδέκτη από τη λίστα των προβαλλομένων, μέσω της ιστοσελίδας της Παρόχου Εταιρίας, προϊόντων και επιχειρήσεων, έ νεκα παράβασης των όρων του παρόντος, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης της παρεχόμενης με το παρόν συναίνεσής του, δεν επιστρέφεται προς αυτόν το καταβληθέν ποσό αμοιβής που αναλογεί στην υπόλοιπη χρονική περίοδο, για την οποία δεν θα κάνει χρήση της υπηρεσίας αυτής.
   
 13. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή προσωρινής μη λειτουργίας των συστημάτων και του δικτύου της Παρόχου Εταιρίας που οφείλεται σε περιστατικά που συνιστούν λόγο ανωτέρας βίας, η οποία νοείται ότι περιλαμβάνει ιδίως τις περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης, πολέμου και γενικότερα τις περιπτώσεις οι οποίες βρίσκονται αντικειμενικά εκτός του πεδίου οικονομικής δραστηριότητας και ελέγχου της Παρόχου Εταιρίας, συμφωνείται ρητώς ότι ουδεμία ευθύνη θα φέρει ο Πάροχος  ως προς την αποκατάσταση οποιασδήποτε θετικής ή αποθετικής ζημίας τυχόν υποστεί ο Αποδέκτης εκ του λόγου αυτού. Στην προκειμένη περίπτωση ο Πάροχος  οφείλει να γνωστοποιήσει στον Αποδέκτη τα περιστατικά που εμπίπτουν στην ανωτέρω παράγραφο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από του τότε που αυτά συνέβησαν. Εφόσον η κατά τα άνω οφειλόμενη διακοπή ή δυσλειτουργία της παρεχόμενης υπηρεσίας διαρκέσει για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο αυτό των τριών (3) μηνών, τότε ο Αποδέκτης δικαιούται, εφόσον το επιθυμεί, να ζητήσει τη διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας και απαιτήσει περαιτέρω, εκ του λόγου αυτού, την επιστροφή του καταβληθέντος ποσού αμοιβής κατά το αναλογούν μέρος που θα αντιστοιχεί στην υπόλοιπη χρονική περίοδο μη χρήσης της υπηρεσίας αυτής.
   
 14. Ο Πάροχος  δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στον Αποδέκτη με κάθε πρόσφορο μέσο.
   
 15. O Αποδέκτης δύναται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποτεδήποτε με έγγραφη καταγγελία κοινοποιούμενη στον Πάροχο τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της καταγγελίας στον Πάροχο και υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει εκπληρώσει το σύνολο των συμβατικών υποχρεώσεων του μέχρι την καταγγελία.
   
 16. Έκαστο των συμβαλλομένων μερών, δύναται να καταγγείλει την παρούσα ιδίως σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή/και σε ασυμφωνία ως προς το ύψος της αναπροσαρμογής της κατά το άρθρο Β.1. της παρούσας αμοιβής του Παρόχου.

Το παρόν αποτελεί την πλήρη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών και αντικαθιστά οποιαδήποτε μεταξύ τους προφορική ή έγγραφη συμφωνία, οποιαδήποτε δε τροποποίηση των όρων αυτού θα ισχύει μόνον εφόσον καταρτισθεί εγγράφως.