(π.χ. Φανοβαφεία Αυτοκινήτων Περιστέρι Αττικής)

Όροι Χρήσης

1.  Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται μέσω της μηχανής αναζήτησης και της ιστοσελίδας που βρίσκεται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.trakara.gr (εφ’ εξής: «Ιστοσελίδα») από την ατομική επιχείρηση με διακριτικό τίτλο CarRepair (εφ’ εξής: «ο Πάροχος»). Όταν στο εξής αναφέρεται η Ιστοσελίδα ως υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων νοείται ο Πάροχος και το αντίστροφο.

2.  Χρήστης της Ιστοσελίδας είναι ο επισκέπτης της, ο οποίος εξερευνά το περιεχόμενό της και χρησιμοποιεί τις μηχανές αναζήτησης αντλώντας πληροφορίες για υπηρεσίες, προϊόντα οι οποίες είναι αναρτημένες (εφ’ εξής: ο «Χρήστης»).

3.  Μέλος της Ιστοσελίδας είναι ο Χρήστης που έχει εγγράφει ως μέλος και έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσης, καθώς και να του στέλνονται ενημερώσεις ανάλογα με τις ανάγκες του (εφ’ εξής: το «Μέλος»)

4.  Ως νόμιμη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών νοείται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης και η συμμόρφωσή των Χρηστών κατά την εκ μέρους τους πρόσβαση και χρήση των υπηρεσιών αυτών με την κείμενη ελληνική νομοθεσία που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές. Η αποδοχή των όρων του παρόντος σε καμία περίπτωση δεν συνιστά σύναψη οποιασδήποτε μορφής σχέση εργασίας ή συνεργασίας με τον Πάροχο.

5.  Σε περίπτωση παραβίασης οποιουδήποτε από τους όρους αυτούς ο Πάροχος διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του, ιδίως το δικαίωμα αποκλεισμού Χρηστών ή διαγραφής Μελών της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή.

6.  Ο Πάροχος δεν εγγυάται με το παρόν τη συνεχή, αδιάλειπτη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας, καθώς η λειτουργία του είναι πιθανόν να επηρεαστεί από εξωτερικούς παράγοντες μη δυνάμενους να ελεγχθούν από τον ίδιο.

7.  Οι πληροφορίες που παρέχουν οι Χρήστες και τα Μέλη στον Πάροχο ορίζονται ως  «προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες». Η ευθύνη για την ακρίβεια των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών βαρύνει αποκλειστικά τους παρέχοντες αυτά, καθόσον η Ιστοσελίδα λειτουργεί μόνο ως μέσο onlineπαρουσίας και δημοσίευσης τέτοιου είδους πληροφοριών, χωρίς επεξεργασία αυτών. Τα προσωπικά στοιχεία των Χρηστών και το περιεχόμενο των παρεχόμενων πληροφοριών, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

·    Δεν πρέπει να είναι ψευδή, ανακριβή ή παραπλανητικά.

·    Δεν πρέπει να οδηγούν άμεσα ή έμμεσα σε εξαπάτηση τρίτων ή να αποβλέπουν στην πώληση αντικειμένων, η διάθεση των οποίων αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.

·    Δεν πρέπει να αντιβαίνουν σε διατάξεις της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που αφορούν σε θέματα εξαγωγών, προστασίας καταναλωτή, αθέμιτου ανταγωνισμού, διακρίσεων ή παραπλανητικής διαφήμισης, προστασίας πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικών μυστικών ή δικαιωμάτων προσωπικότητας.

·    Δεν πρέπει να περιέχουν ιούς, trojans, worms, timebombsή cancelbotsή οποιονδήποτε άλλο κώδικα προγράμματος που μπορεί να προκαλέσει εσκεμμένη ζημιά ή να προκαλέσει απώλεια δεδομένων, τόσο σε υπολογιστές μελών/επισκεπτών όσο και του συστήματος γενικότερα, όπως επίσης δεν πρέπει να οδηγούν σε οποιαδήποτε απώλεια πόρων, υπηρεσιών ή λειτουργιών της Ιστοσελίδας ή του Παρόχου σχετική με τον Πάροχο σύνδεσης ή άλλους συνεργάτες αυτού.

·    Δεν πρέπει να παραπέμπουν άμεσα ή έμμεσα σε προϊόντα ή υπηρεσίες που απαγορεύονται ρητώς από το παρόν.

8.  Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιασδήποτε μεθόδου παρακολούθησης της Ιστοσελίδας ή αντιγραφής μέρους ή του συνόλου του μηχανισμού λειτουργίας της ή του περιεχομένου της, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Παρόχου. Απαγορεύεται ιδίως η χρήση οποιουδήποτε προγράμματος ή άλλης μεθόδου παρέμβασης στον μηχανισμό λειτουργίας της Ιστοσελίδας ή σε οποιαδήποτε καταχώρηση που περιέχεται σε αυτήν. Επίσης απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια που επιβαρύνει ή χρησιμοποιεί καταχρηστικά την μηχανή αναζήτησης της Ιστοσελίδας και την τεχνολογική της υποδομή.

9.  Δεδομένου ιδίως ότι μεγάλο μέρος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας ανήκει στα Μέλη ή συνεργάτες του Παρόχου και χρησιμοποιείται δυνάμει ειδικών συμβάσεων με αυτούς, απαγορεύεται η αντιγραφή, τροποποίηση, παραποίηση, παράφραση ή αναδημοσίευση των περιεχομένων της ιστοσελίδας, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του Παρόχου.

10. H διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των Χρηστών και των Μελών της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες όρους, καθώς και στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εντός των πλαισίων της κείμενης νομοθεσίας.

11. Εάν Χρήστης ή Μέλος δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οφείλει να σταματήσει την περιήγηση και να μην χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

12. Με σκοπό τη σωστή χρήση των προσωπικών στοιχείων και πληροφοριών και την αποφυγή παραβάσεων που σχετίζονται με αυτές συμφωνείται και παρέχεται πλήρης εξουσιοδότηση στον Πάροχο για έλεγχο και χρήση των πληροφοριών αυτών. Ο Πάροχος διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων των επισκεπτών, χρηστών και μελών της, προς εξυπηρέτηση της ομαλής λειτουργίας της Ιστοσελίδας και δεν δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επαγγελματία του χώρου) για κανένα λόγο, παρά μόνον εφόσον αυτό επιβάλλεται από την κείμενη νομοθεσία και προς τις αρμόδιες και μόνον αρχές.

13. Εξαιρούνται περιπτώσεις που ο Χρήστης ή το Μέλος κατά την εγγραφή τους επιλέγουν και αποδέχονται να τους αποστέλλονται προσφορές και στοιχεία από κατηγορίες που τους ενδιαφέρουν με e-mail, newsletter. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση ο αποστολέας δεν θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη ή του Μέλους.

14. Ο Χρήστης ή Μέλος μπορεί να επικοινωνεί με τον Πάροχο προκειμένου να ζητήσει πληροφορίες για την τυχόν τήρηση προσωπικού του αρχείου, τη διόρθωση στοιχείων του, τυχόν αλλαγές που επιθυμεί ή την ολοκληρωτική διαγραφή του, πλην των στοιχείων που υποχρεωτικώς τηρούνται από τη νομοθεσία.

15. Τυχόν ανήλικοι χρήστες δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανηλίκους, τυχόν καταγεγραμμένα στοιχεία θα διαγραφούν μόλις γνωστοποιηθεί εγγράφως η ηλικία του χρήστη. Ο Πάροχος είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν καταχωρήσει οι Χρήστες για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του.

16.  Ο Πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει ή να απαγορεύει τη χρήση των υπηρεσιών του σε κάθε Χρήστη ή Μέλος της Ιστοσελίδας, ο οποίος κατά την απόλυτη κρίση του, δεν τηρεί τους παρόντες Όρους Χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιο Μέλος, δεν επιτρέπεται σε αυτό η εκ νέου εγγραφή ή η χρήση των υπηρεσιών του trakara.gr,  χωρίς την προηγούμενη συγκατάθεση του Παρόχου.

17.  Η Ιστοσελίδα δεν διαγράφει σε καμία περίπτωση τα προσωπικά δεδομένα Μελών ή Χρηστών, που τους έχει απαγορευθεί η χρήση των υπηρεσιών της. Οριστική διαγραφή από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις που το ίδιο το Μέλος το επιθυμεί και υπό τον όρο τήρησης της αρχής περί ασφάλειας των συναλλαγών, προς διασφάλιση της αξιοπιστίας του συστήματος. Τα Μέλη τα οποία, για προσωπικούς λόγους, επιθυμούν την οριστική διαγραφή τους από την βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας  πρέπει να υποβάλουν σχετικό αίτημα μέσω του email με το οποίο έχουν εγγραφεί στην Ιστοσελίδα, στο οποίο να περιλαμβάνουν το πλήρες ονοματεπώνυμό τους και τον αριθμό τηλεφώνου τους. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να συμφωνούν με τα στοιχεία που είναι εγγεγραμμένα στην βάση δεδομένων της Ιστοσελίδας. Σε αντίθεση με τα προσωπικά δεδομένα, οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στην Ιστοσελίδα δεν διαγράφονται σε καμία περίπτωση και παραμένουν στην διάθεση κάθε αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας ή Αρχής εφόσον κάτι τέτοιο τους ζητηθεί. Σε κάθε αίτηση οριστικής διαγραφής από τη βάση δεδομένων, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα άρνησης, εφόσον δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι, ενώ η διαδικασία διαγραφής μπορεί να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι μικρότερο από 7 ημέρες ή μεγαλύτερο από 30 ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

18.  Οι πληροφορίες που αναμεταδίδει η Ιστοσελίδα στους Χρήστες για τα προϊόντα και υπηρεσίες που προβάλλονται σε αυτήν ανά θεματική κατηγορία, έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα και σκοπό, ανανεώνονται δε και τροποποιούνται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους συνεχώς. Ο Πάροχος δεν έχει σε καμία περίπτωση ευθύνη για αποζημίωση ή και επανόρθωση οποιασδήποτε άμεσης ή έμμεσης, θετικής ή αποθετικής ζημίας, ακόμη και μελλοντικής, η οποία τυχόν προκλήθηκε εξ αιτίας των πληροφοριών αυτών.

19. Η Ιστοσελίδα προβάλει πληροφορίες που λαμβάνει από τρίτους, στο περιεχόμενο των οποίων δεν δύναται να επέμβει και ως εκ τούτου, δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους. Περαιτέρω, η Ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη ως προς την ακρίβεια και ορθότητα των μεταδιδόμενων ως άνω πληροφοριών.

20. Τα πνευματικά δικαιώματα της Ιστοσελίδας ανήκουν στον Πάροχο.

21.  Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου της Ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό, μηχανικό, ή φωτοτυπικό, χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια.

22.  Σε καμιά περίπτωση ο Πάροχος, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του ή οι υπάλληλοι του δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, θετική ή αποθετική, που τυχόν θα υποστούν τα μέλη της Ιστοσελίδας συνεπεία της χρήσης των πληροφοριών που προβάλει.

23.  Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μεταξύ των μελών της Ιστοσελίδας, αφορώσα τη χρήση  πληροφοριών της Ιστοσελίδας  κατά παράβαση των όρων του παρόντος, συμφωνείται ότι ο Πάροχος, το προσωπικό και οι συνεργάτες του ουδεμία ευθύνη φέρουνι και ότι ο ζημιωθείς χρήστης φέρει αποκλειστικά το βάρος όπως απαιτήσει έναντι του τρίτου την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν ζημίας του.

24.  Σε κάθε περίπτωση, για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ της Εταιρείας και των επισκεπτών ή των μελών της Ιστοσελίδας, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της πόλης των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό Δίκαιο.